ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
NATURA

To Agroville και η ευρύτερη περιοχή του Αχαϊκού Χωριού ανήκει στο δίκτυο ΝΑTURA 2000, καθώς έχει να παρουσιάσει μια σειρά από περιβαλλοντικές και οικολογικές αξίες, που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, τα Όρη Μπαρμπάς και Κλωκός και το Φαράγγι του ποταμού Σελινούντα, αποτελούν έναν προστατευόμενο βιότοπο που φιλοξενεί τουλάχιστον 139 σπάνια είδη φυτών και ζώων, τα οποία είτε είναι σπάνια είδη είτε βρίσκονται υπό εξαφάνιση, όπως Χρυσαετοί, Φιδαετοί, Κραυγαετοί, Βραχοκιρκινέζια, δάση Κεφαλληνιακής Ελάτης, Χαλεπίου Πεύκης και αείφυλλα πλατύφυλλα.